powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Sejf Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji

mBank S.A z siedzibą w Warszawie, działa jako likwidator Sejf Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji („Fundusz”). Przekazujemy ogłaszanie o zmianie w statucie Funduszu.


W art. 43 Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści:
„1a. W trakcie likwidacji Fundusz udostępnia i publikuje informacje i dokumenty na stronie www.mbank.pl.”.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.