powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Sejf Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, działajać jako likwidator Sejf Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) ogłasza o zmianach w statucie Funduszu, dokonanych w następujący sposób:

1. W art. 58 ust. 3 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) kosztów likwidacji Funduszu, na które składają się:

a. wynagrodzenia likwidatora Funduszu,

w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu do wysokości 0,03% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie więcej niż 300.000 zł. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość,

b. koszty likwidacji Funduszu, obejmujące koszty dotyczące czynności odnoszących się do działań wskazanych w art. 249 ust. 1 Ustawy, ukierunkowanych na spieniężenie mienia Subfunduszu, zaspokojenie wierzycieli Subfunduszu, wypłatę uzyskanych środków Uczestnikom, rozwiązanie Funduszu i jego wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w szczególności takich jak: ogłoszenia dotyczące likwidacji Subfunduszu oraz koszty wykonywania innych obowiązków informacyjnych, sporządzenie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, badanie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, koszty zbywania lokat, koszty dochodzenia należności, koszty zaspokojenia wierzycieli, koszty sądowe, koszty komornicze, koszty przewidziane przepisami prawa ponoszone w okresie likwidacji, koszty profesjonalnych doradców prawnych, koszty Agenta Transferowego, koszty podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu związane z czynnościami likwidacyjnymi, m.in. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty komunikacji z Uczestnikami i podejmowania czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z Uczestnikami w związku z koniecznością wypłaty uzyskanych środków Uczestnikom, koszty wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, inne niż koszty opłat bankowych, w szczególności takie jak koszty przekazów pocztowych, koszty złożenia środków do depozytu sądowego, do wysokości 0,02% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż 200.000 zł.

W przypadku, gdy majątek Subfunduszu nie pozwala na pokrycie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b - stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy. Jeżeli płynność aktywów Subfunduszu w likwidacji nie pozwala na bieżące pokrywanie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy.”

2. W art. 74 ust. 3 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) kosztów likwidacji Funduszu, na które składają się:

a. wynagrodzenia likwidatora Funduszu, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu do wysokości 0,03% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie więcej niż 300.000 zł. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość,

b. koszty likwidacji Funduszu, obejmujące koszty dotyczące czynności odnoszących się do działań wskazanych w art. 249 ust. 1 Ustawy, ukierunkowanych na spieniężenie mienia Subfunduszu, zaspokojenie wierzycieli Subfunduszu, wypłatę uzyskanych środków Uczestnikom, rozwiązanie Funduszu i jego wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w szczególności takich jak: ogłoszenia dotyczące likwidacji Subfunduszu oraz koszty wykonywania innych obowiązków informacyjnych, sporządzenie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, badanie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, koszty zbywania lokat, koszty dochodzenia należności, koszty zaspokojenia wierzycieli, koszty sądowe, koszty komornicze, koszty przewidziane przepisami prawa ponoszone w okresie likwidacji, koszty profesjonalnych doradców prawnych, koszty Agenta Transferowego, koszty podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu związane z czynnościami likwidacyjnymi, m.in. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty komunikacji z Uczestnikami i podejmowania czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z Uczestnikami w związku z koniecznością wypłaty uzyskanych środków Uczestnikom, koszty wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, inne niż koszty opłat bankowych, w szczególności takie jak koszty przekazów pocztowych, koszty złożenia środków do depozytu sądowego, do wysokości 0,02% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż 200.000 zł.

W przypadku, gdy majątek Subfunduszu nie pozwala na pokrycie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy. Jeżeli płynność aktywów Subfunduszu w likwidacji nie pozwala na bieżące pokrywanie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy.”.

3.  W art. 90 ust. 3 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) kosztów likwidacji Funduszu, na które składają się:

a. wynagrodzenia likwidatora Funduszu, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu do wysokości 0,03% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie więcej niż 300.000 zł. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość,

b. koszty likwidacji Funduszu, obejmujące koszty dotyczące czynności odnoszących się do działań wskazanych w art. 249 ust. 1 Ustawy, ukierunkowanych na spieniężenie mienia Subfunduszu, zaspokojenie wierzycieli Subfunduszu, wypłatę uzyskanych środków Uczestnikom, rozwiązanie Funduszu i jego wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w szczególności takich jak: ogłoszenia dotyczące likwidacji Subfunduszu oraz koszty wykonywania innych obowiązków informacyjnych, sporządzenie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, badanie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, koszty zbywania lokat, koszty dochodzenia należności, koszty zaspokojenia wierzycieli, koszty sądowe, koszty komornicze, koszty przewidziane przepisami prawa ponoszone w okresie likwidacji, koszty profesjonalnych doradców prawnych, koszty Agenta Transferowego, koszty podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu związane z czynnościami likwidacyjnymi, m.in. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty komunikacji z Uczestnikami i podejmowania czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z Uczestnikami w związku z koniecznością wypłaty uzyskanych środków Uczestnikom, koszty wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, inne niż koszty opłat bankowych, w szczególności takie jak koszty przekazów pocztowych, koszty złożenia środków do depozytu sądowego, do wysokości 0,02% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż 200.000 zł.

W przypadku, gdy majątek Subfunduszu nie pozwala na pokrycie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy. Jeżeli płynność aktywów Subfunduszu w likwidacji nie pozwala na bieżące pokrywanie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy.”.

                                        
4. W art. 104 ust. 3 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) kosztów likwidacji Funduszu, na które składają się:

a. wynagrodzenia likwidatora Funduszu, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu do wysokości 0,03% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie więcej niż 300.000 zł. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość,

b. koszty likwidacji Funduszu, obejmujące koszty dotyczące czynności odnoszących się do działań wskazanych w art. 249 ust. 1 Ustawy, ukierunkowanych na spieniężenie mienia Subfunduszu, zaspokojenie wierzycieli Subfunduszu, wypłatę uzyskanych środków Uczestnikom, rozwiązanie Funduszu i jego wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w szczególności takich jak: ogłoszenia dotyczące likwidacji Subfunduszu oraz koszty wykonywania innych obowiązków informacyjnych, sporządzenie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, badanie sprawozdań finansowych na rozpoczęcie i zakończenie likwidacji, koszty zbywania lokat, koszty dochodzenia należności, koszty zaspokojenia wierzycieli, koszty sądowe, koszty komornicze, koszty przewidziane przepisami prawa ponoszone w okresie likwidacji, koszty profesjonalnych doradców prawnych, koszty Agenta Transferowego, koszty podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu związane z czynnościami likwidacyjnymi, m.in. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty komunikacji z Uczestnikami i podejmowania czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z Uczestnikami w związku z koniecznością wypłaty uzyskanych środków Uczestnikom, koszty wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, inne niż koszty opłat bankowych, w szczególności takie jak koszty przekazów pocztowych, koszty złożenia środków do depozytu sądowego,  do wysokości 0,02% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż 200.000 zł.

W przypadku, gdy majątek Subfunduszu nie pozwala na pokrycie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy. Jeżeli płynność aktywów Subfunduszu w likwidacji nie pozwala na bieżące pokrywanie kosztów likwidacji określonych w pkt 5 lit. a lub lit b stosuje się art. 249 ust. 1c Ustawy.”. 


Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kategorie:

Oferta indywidualna