powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 17 grudnia 2023 r. do 16 czerwca 2024 r.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu   0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji    27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji  0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu    2 072,72 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia   43 615,29 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu    1 346,52 złmBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963)

Kategorie:

Oferta indywidualna