powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 29 grudnia 2023 r. do 28 czerwca 2024 r.

Subfundusz Baltic Makro Alokacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu
w danym półroczu
0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji Jednostka Uczestnictwa kategorii A – 457,85 zł
Jednostka Uczestnictwa kategorii B – 446,29 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 71.509,75 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 172.366,93 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 71.509,75 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł


Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu
w danym półroczu
0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji Jednostki uczestnictwa zostały umorzone 3.11.2023 r.
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 20.218,86 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 528.802,09 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 20.218,86 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

 

mBank S.A. (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
 

 

Kategorie:

Oferta indywidualna