powrót

Nowa emisja akcji spółki Sfinks SA

Nowa emisja obejmuje 500.000 akcji serii G. Akcje Serii G emitowane są w ramach kapitału warunkowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 wrzesnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Do subskrybowania Akcji Serii G uprawniają Warranty Subskrypcyjne. Rejestracja Warrantów Subskrypcyjnych nastapiła w dniu 31 maja br. bezpośrednio po wyrejestrowaniu PDA. Warranty Subskrypcyjne zostały nieodpłatnie przeniesione na Osoby Uprawnione w dniu wyrejestrowania PDA z rachunków ww. osób, tj. 31 maja 2007 r. Każda z Osób Uprawnionych otrzymała w miejsce jednego posiadanego PDA jeden Warrant Subskrypcyjny.
1 warrant uprawnia do nabycia 1 akcji serii G.
Cena emisyjna akcji – 28 zł
Termin składania zapisów - 04-29 czerwca br.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 29 czerwca br. do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.