powrót

Stalprodukt S.A. - zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia są 358 200 w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00025 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 358.200 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście), co stanowi 5,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.791.000 (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający w wyniku niniejszego Zaproszenia zamierza osiągnąć 31,94 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Ogłaszającym zaproszenie jest Stalprodukt S.A.
Nabywającym jest Stalprodukt S.A.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Cena za jedną akcję spółki Stalprodukt S.A. wynosi: 250 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stalprodukt S.A. będą przyjmowane od 07 kwietnia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.
Planowany dzień transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na zaproszenie składają na mLinii dyspozycję zawierającą:
- numer rachunku w mDM,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

 

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.

Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK DM Banku Handlowego SA, aby złożyć ofertę sprzedaży akcji.

Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.

Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat mDM.