powrót

Zmiany w polityce inwestycyjnej Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Zamiennych

Informujemy, że od 15 grudnia 2017 roku zmieni się polityka inwestycyjna Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Zamiennych, który wchodzi w skład funduszu Aviva Investors FIO.
Subfundusz zmieni także nazwę na Aviva Investors Depozytowy.
Subfundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych otwartych, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

 

Kategorie:

Oferta indywidualna