powrót

Połączenie subfunduszy Skarbiec


Od 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.

Informujemy o trwającym procesie połączenia subfunduszy: subfunduszu Skarbiec - Top Brands (dalej: „subfundusz przejmujący”) i subfunduszu Skarbiec - Rynków Wschodzących (dalej: „subfundusz przejmowany”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”).

W związku z tym, w dniu 1 marca 2019 r. Klientom posiadającym jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec - Rynków Wschodzących, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec - Top Brands.

Od dnia 28 lutego 2019 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym możliwe będzie złożenie zlecenia nabycia, odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego będzie 21 lutego 2019 r.