powrót

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – połączenie funduszy

29 października 2020 r. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola Skarbiec FIO.

Subfunduszem przejmującym jest Skarbiec-TOP Brands. Subfunduszem przejmowanym jest Skarbiec Rynków Rozwiniętych. Proces obejmuje także fundusze dostępne w ramach umowy mIKE Fundusze, tj. IKE mTop Brands oraz IKE mRynków Rozwiniętych.

Do 7 grudnia, do godziny 13:20 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Do 8 grudnia, do godziny 15:20 na platformie SFI można sprzedać i zamienić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.
Po tych datach operacje dla funduszu Skarbiec Rynków Rozwiniętych zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną – odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

11 grudnia
TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w Skarbiec Rynków Rozwiniętych, jednostki uczestnictwa Skarbiec TOP-Brands. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia 10 grudnia.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie Skarbiec TFI w sekcji Publikacje obowiązkowe.