powrót

Zmiany w subfunduszach Gamma

23 kwietnia 2021 r. subfundusze Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Gamma Parasol FIO) połączą się z subfunduszami PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (PKO Parasolowy FIO).


Co to oznacza?

  • Zmieni się nazwa subfunduszy z Gamma na PKO.
  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.) przydzieli Ci odpowiednią liczbę jednostek subfunduszu PKO. Ich ilość się zmieni, ale wartość zainwestowanych pieniędzy będzie taka sama. TFI nie pobierze za te operacje opłat manipulacyjnych.
  • Anulujemy przelewy z datą przyszłą oraz zlecenia stałe w ramach subfunduszy Gamma Parasol FIO. Jeśli chcesz nadal regularnie inwestować w przejmowane subfundusze (PKO), musisz je ustawić ponownie.
  • Subfundusze PKO będą realizowały zbliżoną politykę inwestycyjną. Ich profil ryzyka się nie zmieni.

O czym jeszcze warto pamiętać

  • Od 20 kwietnia, od godz. 13:00, nie kupisz jednostek uczestnictwa subfunduszy Gamma.
  • Od 21 kwietnia nie zamienisz i nie skonwertujesz jednostek uczestnictwa subfunduszy Gamma.
  • Od 21 kwietnia nie sprzedasz jednostek uczestnictwa subfunduszy Gamma.


Od 23 kwietnia 2021 r. możesz kupować, sprzedawać, zamieniać i konwertować tylko subfundusze PKO.

 

Subfundusze Gamma FIO (przejmowane) Subfundusze PKO FIO (przejmujące)
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
GAMMA Akcyjny PKO Akcji Plus
GAMMA Obligacji Korporacyjnych PKO Obligacji Długoterminowych
GAMMA Papierów Dłużnych PKO Papierów Dłużnych Plus
GAMMA Plus PKO Gamma Plus
GAMMA Stabilny PKO Stabilnego Wzrostu 

Nota prawna:
To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.
Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.