powrót

Zmiany nazw i polityki inwestycyjnej – Generali Investments

Zgodnie z ogłoszoną przez Towarzystwo informacją, 1 września 2022 r. zmienią się nazwy oraz polityka inwestycyjna poniższych funduszy.

Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy w takim sam sposób.
Zobacz listę funduszy objętych aktualizacją oraz krótki opis zmian.

 

Dotychczasowa nazwa 
Nowa nazwa    
Zmiany w polityce inwestycyjnej           
Więcej informacji na stronie
Generali Obligacje: Nowa Europa
Generali Obligacje Konserwatywny
Fundusz będzie inwestować głównie w dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności nie będzie dłuższy niż dwa lata – w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu. W przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowani – termin zapadalności nie będzie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania będzie ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Generali Akcje: Nowa Europa
Generali Akcji Rynków Wschodzących
Fundusz będzie inwestować głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących.
Generali Akcje: Turcja
Generali Surowców
Fundusz będzie inwestować głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami.

 

 

Tagi:

Inwestycje