powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Trigon XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu od 28 kwietnia 2023 r. do 28 października 2023 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 046 151,89 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 26 383,50 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 046 151,89 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).