powrót

1,15 mld PLN na wdrożenie innowacji przez MSP dostępne od 5.09.17 - aktualizacja

Masz wyniki własnych lub zleconych prac B+R w celu opracowania nowego produktu?
Nowy produkt będzie posiadał nowe cechy, nowe funkcjonalności w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku?
Realizacja inwestycji zamknie się w 30 miesiącach i rozpocznie nie później niż do 30.09.2018r?
Jesteś MIKRO-/MAŁYM lub ŚREDNIM przedsiębiorcą?

Jeżeli TAK złóż wniosek i skorzystaj ze wsparcia w ramach dz. 3.2.1 PO IR

 

Od 5 września 2017r do 28 lutego 2018r będzie można składać do PARP wnioski na wdrożenie nowych produktów będących rezultatem wyników prac B+R w ramach dwóch konkursów dz. 3.2.1 PO IR. Konkurs III– ogólny przeznaczony jest dla podmiotów z sektora MSP realizowanych na terenie Polski. Odstąpiono tym razem od naboru dedykowanego tylko dla sektora związanego z elektromobilnością (wybranych 19 PKD w II konkursie).

Nowością jest jednak odrębny konkurs (IV) dla projektów realizowanych przez MSP, ale wyłącznie na terenie średnich miast. Wykaz 255 miast (powyżej 20 tys i 15 tys mieszkańców będących stolicami powiatów w wyjątkiem miast wojewódzkich), ujęto w załączniku 11 Regulaminu konkursu. Tym samym wpisano się w pakiet działań dla średnich miast i realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Zwiększono łączną kwotę do rozdysponowania w ramach dwóch konkursów o 350 tys PLN. Budżet III i IV konkursu
to razem 1,15 mld PLN, w tym dla projektów realizowanych w średnich miastach zarezerwowano 400 mln PLN.

Zróżnicowano wymagany próg przychodów ze sprzedaży w co najmniej jednym roku obrotowym (12 m-cy)
w okresie 3 lat przed złożeniem WoD. W przypadku średnich przedsiębiorstw nadal należy wykazać co najmniej 1 mln PLN, natomiast w przypadku mikro-/małych podmiotów obniżono próg przychodów do kwoty co najmniej 600 tys PLN.

Zróżnicowano również wymóg dotyczący minimalnych łącznych kosztów kwalifikowanych projektu (ł.k.k.).
W przypadku mikro-/małych firm wartość inwestycji to co najmniej 5 mln PLN. W przypadku podmiotów średnich – bez zmian nadal min 10 mln PLN ł.k.k.

Skrócono okres realizacji inwestycji z 36 do 30 m-cy. Wskazano również konkretną datę 30.09.2018, do której musi najpóźniej rozpocząć się realizacja inwestycji (w poprzednich naborach nie było wskazanego terminu).

Zmieniono liczbę punktów w ocenie merytorycznej. Obecnie upoważniającym do uzyskania wsparcia jest
min.12 pkt (było 14 pkt). Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. (poprzednio max 18 pkt). W III i IV konkursie zwiększono liczbę punków w kryterium merytorycznym nr 2 „Przygotowanie projektu do realizacji”
(było max 1 pkt, obecnie max 3pkt). Promowane będzie bardzo dobre przygotowanie projektu do realizacji (dostępność wymaganych pozwoleń na budowę, opinii środowiskowych, lub informacji o braku takich pozwoleń dla realizacji projektu). Kierunkowo planuje się również obniżenie do 12 pkt progu minimalnego dla konkurów I-II – szansa dla projektów, które w poprzednim naborze nie zostały objęte dofinansowaniem, a spełniały kryteria dostępu, w tym wykazały wyskoki potencjał innowacyjności.

Nadal trzeba będzie prawidłowo udokumentować źródła finansowania inwestycji np. poprzez przedłożenie promesy kredytowej. Ważność promesy musi opiewać na min. 6 m-cy od daty złożenia WoD (poprzednio
do konkretnej daty).

Doprecyzowano również, zapisy w Regulaminie (III-IV konkursu), że w przypadku potwierdzenia zewnętrznych źródeł finansowania na etapie WoD, przedłożenie stosownych dokumentów będzie musiało nastąpić w terminie do 3 m-cy od zawarcia UoD (poprzednio do 3 m-cy od wejścia w życie UoD). Do tego czasu umowa
o dofinasowanie będzie miała jedynie charakter warunkowy. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów
w terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Istnieje możliwość wydłużenia terminu max o 90 dni.

Rozliczenie zaliczki w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz wydłużono do 6 m-cy.
W I-II konkursie rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 90 dni od otrzymania transz zaliczki.

Należy również pamiętać, że w przypadku płatności zaliczkowych (max 40% kwoty dotacji), PARP wymaga dodatkowego zabezpieczenie na łączną kwotę przyznanych zaliczek. Koszt zabezpieczenia może stanowić koszt kwalifikowany i stanowi pomoc de minimis, o ile zostanie jednak wykazany w HRF Projektu. Jest to pomoc
de minimis.

Nie można składać jednocześnie dwóch WoD do równoległych konkursów (III i IV) na ten sam projekt.
Jeżeli zostanie złożony więcej niż jeden WoD dotyczący tego samego projektu, oceniony zostanie tylko WoD złożony pierwszy. Można natomiast złożyć więcej niż jeden WoD o ile nie dotyczą tego samego projektu

Kwota dofinansowania dla nowa inwestycję pozostaje bez zmian i nie może przekroczyć 20 mln PLN.

 

Nabory wniosków w ramach III i IV konkursu (etapowe): 5.09.17 – 28.02.18 do godz.16

I etap: 5.09.17 – 30.09.17

II etap: 1.10.17 – 31.10.17

III etap: 1.11.17 – 31.12.17

IV etap: 1.01.18 - 28.02.18

Wnioski należy składać do PARP wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (GW).

Formalne potwierdzenie złożenia dokumentów musi być dokonane na piśmie do PARP w ciągu 2 dni od złożenia WoD w GW.

Budżet naboru dla konkursu III-IV: 1,15 mld PLN

Konkurs III (ogólny): 750 mln PLN

Konkurs IV (dla inwestycji realizowanych w średnich miastach): 400 mln PLN (NOWOŚĆ)

Na co?

Wdrożenie innowacji produktowej opartej o wyniki prac B+R (własnych lub zleconych), umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług)

Nowy produkt, jako wyniki prac B+R gotowy do wdrożenia musi mieć:

 • ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub
 • zgłoszenie do ochrony patentowej lub zgłoszenie do objęcia ochroną w postaci prawa ochronnego na wzór użytkowych

W przypadku zgłoszeń do ochrony, do WoD wymagane jest sprawozdanie o stanie techniki potwierdzające,.
że we wszystkich kategoriach uzyskano ocenę „A”.

Dla kogo?

MSP wg metodologii unijnej Zał.I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17.06.14 (O.J. L187 p.1 z 26.06.2014)

 • prowadzi działalność na terenie RP
 • miał przychody ze sprzedaży w co najmniej jednym roku obrotowym (12 m-cy) w okresie 3 lat przed złożeniem WoD na poziomie:

≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsiębiorstw

≥ 600 tys. PLN – w przypadku MIKRO-/MAŁYCH (ZMIANA)

 • projekt będzie zlokalizowany terenie miast średnich wykazanych w Zał.11 Regulaminu konkursu IV (NOWOŚĆ)

Jak jest wymaga wielkość kosztów kwalifikowanych?

min.5 mln PLN – dla MIKRO-/MAŁYCH przedsiębiorstw (ZMIANA)

min 10 mln PLN dla ŚREDNICH przedsiębiorstw

max 50 mln EUR, w tym:

 • max 1 mln PLN – na prace rozwojowe
 • max 1 mln PLN – na usługi doradcze

Na jaką kwotę pomoc można liczyć?

max 20 mln PLN w tym:

 • max 450 tys. PLN – na prace rozwojowe
 • max 500 tys. PLN – na usługi doradcze

W jakiej formie i na co jest dostępna pomoc?

Regionalna pomoc inwestycyjna (na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowej inwestycji)

 • m.p.r - intensywność uzależniona mapy pomocy regionalnej, tj. od wielkości firmy i miejsca lokalizacji inwestycji
 • max 25% -60%k.k. dla ŚREDNICH
 • max 35%-70% k.k. dla MIKRO-/MAŁYCH

od 1.01.18 zmiana intensywności dla m.st.Warszawa:

 • max 20% k.k. dla ŚREDNICH
 • max 30% k.k. dla MIKRO-/MAŁYCH

Pomoc na usługi doradcze

 • max 50% k.k.

Pomoc na prace rozwojowe

 • max 45% k.k. – dla MIKRO-/M
 • max 35% k.k. – dla ŚREDNICH

Pomoc de minimis (na ustanowienie i utrzymanie zabezpieczania dla łącznej kwoty przyznanych zaliczek wypłacanych
na rzecz MSP. Koszt kwalifikowany, o ile zostanie wykazany w HRF Projektu)

 • m.p.r. – intensywność musi być tożsama z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej

Pomoc de minimis – wartość udzielanej pomocy de minimis i innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w roku bieżącym i 2 poprzednich lat ≤200tys EUR, lub w przypadku prowadzących działalność w sektorze transportu ≤100 tys EUR

Czy warto/ jakie korzyści daje wsparcie?

 • możliwość sfinansowania wdrożenia nowego produktu będącego wynikiem własnych lub zleconych prac B+R
 • zwrot części nakładów inwestycji
 • proste dokapitalizowanie firmy
 • możliwość spłaty części kredytu na finansowanie inwestycji max do wysokości kwoty dotacji wypłacanej
  w trybie refundacyjnym

Szczegółowe zestawienie informacji na temat dz.3.2.1 PO IR wraz ze zmianami

Zestawienie informacji o naborach wybranych działań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w 2017-18r

Porównanie wsparcia na wdrażanie innowacji (dz.2.3.1, dz.3.2.1, dz.3.2.2) w ramach PO IR

Zainteresowanych wsparciem unijnym i doborem najkorzystniejszego wariantu finasowania inwestycji, zapraszam do kontaktu z opiekunem / Doradcą mBanku

Opracowano na podstawie ogłoszenia o naborze i dokumentacji konkursowej:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, konkurs, MSP