powrót

Ogłoszenie o zmianie Statutu KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 25 września 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie informujea o zmianach statutu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ten sposób, że:


1. W art. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:


„7. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.
8. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, prawa i obowiązki Towarzystwa wskazane w Statucie wykonuje Depozytariusz, reprezentujący Fundusz. Jeżeli w Statucie jako miejsce wykonania czynności wskazano Towarzystwo lub wskazano Towarzystwo jako wykonującego daną czynność, czynności te wykonywane będą w siedzibie Depozytariusza i przez Depozytariusza.”


2. W art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:


„9) Ewidencja Uczestników – oznacza ewidencję Uczestników Funduszu.”

3. W art. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:


„20)Towarzystwo – SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące organem Fundusz do dnia 20 sierpnia 2019 r.”


4. Art. 3 otrzymuje brzmienie:


„1. Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów.
2. W dniu 20 sierpnia 2019 r. została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przez co Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza do dnia 20 listopada
2019 r., chyba że przed tą datą inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem.
3. Sposób reprezentacji Depozytariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.”


5. Skreśla się art. 4 ust. 6.


6. W art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:


„1a. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mbank.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”


7. Art. 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:


„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”


8. W art. 28 ust. 1 po pkt 13) dodaje się kolejny pkt 14) w brzmieniu:


„14)wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu.”


9. W art. 28 po ust. 16 dodaje się kolejne ust. 17 i 18 w brzmieniu:


„17. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu będzie pobierane za okres wskazany w art. 3 ust. 2, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie. Jeżeli Depozytariusz będzie reprezentował Funduszu przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie Depozytariusza będzie obliczone proporcjonalnie do czasu reprezentacji Funduszu.
18. W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 11 nie jest pobierane.”


10. Art. 30 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:


„3. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.mbank.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od dnia wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.”
11. Art. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, a jeżeli likwidacja Funduszu będzie wynikała z upływu terminu wskazanego w art. 3 ust. 2 i braku przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kategorie:

MSP i Korporacje