powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu LARTIQ GLOBALNI LIDERZY WZROSTU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 6 grudnia 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. W § 1 pkt 39) otrzymuje brzmienie:

„39) Towarzystwie – rozumie się przez to Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będące organem Funduszu do dnia 5 listopada 2019 r.”

2. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”

3. W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. W dniu 5 listopada 2019 r. została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przez co Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza do dnia 5 lutego 2020 r., chyba że przed tą datą inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem.
6. W terminie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 5 lutego 2020 r., prawa i obowiązki Towarzystwa wskazane w Statucie wykonuje Depozytariusz, reprezentujący Fundusz. Jeżeli w Statucie jako miejsce wykonania czynności wskazano Towarzystwo lub wskazano Towarzystwo jako wykonującego daną czynność, czynności te wykonywane będą w siedzibie Depozytariusza i przez Depozytariusza. Zapisów Statutu co do reprezentacji Funduszu przez Towarzystwo nie stosuje się.
7. Sposób reprezentacji Depozytariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.”

4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo”

5. W § 15 ust. 6 po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu w okresie wskazanym w § 2 ust. 5, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie. Jeżeli Depozytariusz będzie reprezentował Fundusz przez niepełny miesiąc, jego wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do czasu reprezentacji Funduszu.”

6. W § 15 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. W okresie wskazanym w § 2 ust. 5, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie jest naliczane i nie jest pobierane przez Towarzystwo.”

7. W § 23 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W okresie wskazanym w § 2 ust. 5, Fundusz nie przeprowadza zapisów, nie zbiera wpłat i nie przydziela Certyfikatów Inwestycyjnych.”

8. W § 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W okresie wskazanym w § 2 ust. 5 Fundusz, co do zasady nie wykupuje Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że płynność Aktywów Funduszu na to pozwala, na zasadach określonych w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, przy czym w przypadku, w którym wartość płynnych Aktywów Funduszu nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji. Liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi.”

9. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników. W terminie wskazanym w § 2 ust. 5, Ewidencję Uczestników dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. prowadzi Depozytariusz.”

10. W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.mbank.pl.”

11. W § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, a jeżeli likwidacja Funduszu będzie wynikała z upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 5 i braku przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.