powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Lartiq Profit XXXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 6 grudnia 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Profit XXXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. W art. 1 ust. 1 pkt 20) otrzymuje brzmienie:
„20)Towarzystwo – oznacza Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będące organem Funduszu do dnia 5 listopada 2019 r.”

2. art. 3 otrzymuje brzmienie:
„1.Organem Funduszu jest Rada Inwestorów.
2. W dniu 5 listopada 2019 r. została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przez co Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza do dnia 5 lutego 2020 r., chyba że przed tą datą inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem.
3. W terminie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 5 lutego 2020 r., prawa i obowiązki Towarzystwa wskazane w Statucie wykonuje Depozytariusz, reprezentujący Fundusz. Jeżeli w Statucie jako miejsce wykonania czynności wskazano Towarzystwo lub wskazano Towarzystwo jako wykonującego daną czynność, czynności te wykonywane będą w siedzibie Depozytariusza i przez Depozytariusza. Zapisów Statutu co do reprezentacji Funduszu przez Towarzystwo nie stosuje się.
4. Sposób reprezentacji Depozytariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.”

3. art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Adresem Towarzystwa jest: ul. Puławska 2/ Bud. B, 02-566 Warszawa Zgodnie z art. 5 Ustawy, siedziba i adres Towarzystwa jest jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu. W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2, siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”

4. W art. 7 po ust. 4 dodaje się kolejny ust. 5 w brzmieniu:

„ 5.W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2, Fundusz nie przeprowadza zapisów, nie zbiera wpłat i nie przydziela Certyfikatów Inwestycyjnych.”

5. art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, Ewidencję Uczestników dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. prowadzi Depozytariusz.”

6. W art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2 Fundusz, co do zasady nie wykupuje Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że płynność Aktywów Funduszu na to pozwala, na zasadach określonych w niniejszym artykule, przy czym w przypadku, w którym wartość płynnych Aktywów Funduszu nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji. Liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi.”

7. W art. 29 ust. 1 po pkt 17) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:

„18) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu w okresie wskazanym w art. 3 ust. 2 w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie. Jeżeli Depozytariusz będzie reprezentował Fundusz przez niepełny miesiąc, jego wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do czasu reprezentacji Funduszu.”

8. W art. 30 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie jest naliczane i nie jest pobierane przez Towarzystwo.”

9. art. 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, a jeżeli likwidacja Funduszu będzie wynikała z upływu terminu wskazanego w art. 3 ust. 2 i braku przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba, że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

10. art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie zmiany Statutu oraz informacje wymagane prawem będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.mbank.pl.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogło.