powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 31 grudnia 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. § 1 pkt 39) otrzymuje brzmienie:
„39) Towarzystwie – rozumie się przez to SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,”

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”

3.  W § 2 skreśla się treść ust. 5-7.

4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu”

5. W § 3 skreśla się treść ust. 1.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

7. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są: dwóch członków zarządu łącznie; członek zarządu łącznie z prokurentem.”

8. W § 3 skreśla się treść ust. 6–8.

9. W § 23 skreśla się treść ust. 7.

10. W § 31 skreśla się treść ust. 1a
.

11. § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników.”

12 § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.skarbiec.pl.”

13. W § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.