powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 9 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji:

1. W § 1 ust. 1 pkt 26) otrzymuje brzmienie:
„26)Towarzystwie – rozumie się przez to Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będące organem i likwidatorem Funduszu do dnia 5 listopada 2019 r.”

2. W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Od 28 października 2019 r., w wyniku decyzji Towarzystwa, trwa likwidacja Funduszu. Likwidację Funduszu prowadzi się pod jego nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.

3. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”

4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo”

5. § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie zawiera, oprócz oznaczenia miejsca, daty i godziny odbycia Zgromadzenia Inwestorów, także porządek obrad.”

6. W § 36 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Wszelkie zmiany Statutu oraz informacje wymagane prawem będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.mbank.pl.”

7. W § 37 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.