powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Lartiq Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 10 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. § 1 pkt 26) otrzymuje brzmienie:
„26) Towarzystwie – rozumie się przez to AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.”

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”

3. W § 2 skreśla się treść ust. 5-7.

4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu”

5. W § 3 skreśla się treść ust. 1.


6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„3 Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.”

7. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do reprezentowania Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z których co najmniej jeden powinien pełnić funkcję prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”

8. W § 16 skreśla się treść ust. 3.

9. W § 17 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„17) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu.”

10. W § 25 skreśla się treść ust. 6.

11. W § 33 skreśla się treść ust. 1a.

12. § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników.”

13. § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.agiofunds.pl.”

14.  § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.