powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Lartiq Stabilny Dochód Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 20 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Stabilny Dochód Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. § 1 pkt 1 ust. 24) otrzymuje brzmienie:

„24) Towarzystwie – rozumie się przez to IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, UL. Próżna 9, 00-107 Warszawa,”
2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”
3. W § 2 skreśla się treść ust. 6-8.
4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu”
5. W § 3 skreśla się treść ust. 1.
6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.
7. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych.”
8. W § 23 skreśla się treść ust. 7.
9. W § 31 skreśla się treść ust. 1a.
10. § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r.”
11. § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.ipopematfi.pl.”
12. W § 40 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.