powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji („Fundusz”), niniejszym na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje
w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 7 kwietnia 2020 r.

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 7 października 2019 r. – 7 kwietnia 2020 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu przez likwidatora)
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 134,51 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 226 676,87zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 226 676,87 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 743,06 zł