powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 30 kwietnia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:


1. W § 2 ust. 1 pkt 22) otrzymuje brzmienie:
„22) Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała.”
2. Skreśla się treść § 5.
3.  W § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.bdmtfi.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad. Jednocześnie ze zwołaniem Zgromadzenia Inwestorów w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Towarzystwo poinformuje Uczestników o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów przesyłając treść ogłoszenia o jego zwołaniu na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy.”
4. W § 26 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.bdmtfi.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od dnia wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.”
5. W § 33 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą zamieszczane na stronie internetowej www.bdmtfi.pl, do której dostęp będzie zastrzeżony wyłącznie na rzecz Uczestników. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu oraz będzie publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu.
4. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane na stronie internetowej www.bdmtfi.pl w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych.”
6. W § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.bdmtfi.pl.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.