powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 28 kwietnia 2020 roku.


Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 28 października 2019 r. – 28 kwietnia 2020 r.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 023 198,10 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 023 198,10 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 1 383,57 zł