powrót

Informacja półroczna SEJF FIO Strategii Dłużnych w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), działa jako likwidator SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji („Fundusz”). Dlatego na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963), przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na 7 października 2020 roku.

 

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 7 kwietnia 2020 r. – 7 października 2020 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 488 310,95zł (obligacje: PS0721 – 75 szt.; WZ0121-100 szt.; WZ0124 – 50 szt.; WZ0524 –125 szt.; WZ0528–10 szt.; WZ1122-125 szt.)
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 120,55 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 41 465,75 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 64 289,72 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 41 465,75 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 4 006,50 zł