powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zgodną na 16 czerwca br.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu    2 386 304,10 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone.
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 2 042 658,80 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 0,00 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 60 477,32 zł

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).