powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego od 16 czerwca do 16 grudnia 2022 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa
na dzień sporządzenia informacji
27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa  zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 45 687,97 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 złmBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).