powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Strategii Dłużnych w likwidacji, zgodną na 6 października br.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu w danym okresie Fundusz nie posiadał
aktywów do zbycia
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny
na dzień sporządzenia informacji
30 lipca 2021 r. jednostki uczestnictwa
Funduszu zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 3 676,47 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).