powrót

Otwarcie likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami – pierwsze ogłoszenie

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu  likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami :

  • Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
  • Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
  • Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych
  • Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) w związku ze zidentyfikowaną przez Towarzystwo przesłanką otwarcia likwidacji Funduszu wskazaną w art. 38 ust. 1 pkt 3 statutu Funduszu (spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej wartości 2.000.000 zł) oraz w art. 246 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.


Między innymi przeciwko Funduszowi w związku z działalnością subfunduszu SEJF Etyczny 2 w likwidacji GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) wniósł w dniu 12 marca 2020 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę na rzecz GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments S.A. zapłaconej przez GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) na rzecz każdego z ww. funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 

Mając na uwadze ww. spór, Likwidator planuje, że termin zakończenia likwidacji Funduszu przypadnie na dzień 31 grudnia 2028 r.


Likwidację Funduszu prowadzić będzie Likwidator (adres siedziby Likwidatora: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).\


25 maja 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  jako pierwotny likwidator subfunduszu, wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 25 maja 2020 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od dnia 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.


W związku z podjętymi dotychczas przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  czynnościami w toku likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji wypłata środków pieniężnych należnych uczestnikom Funduszu na wskazane rachunki bankowe nastąpiła w dniu 27 marca 2023 r. Likwidator podejmie próbę kontaktu z uczestnikami w celu przekazania nierozliczonych środków pieniężnych, które w przypadku braku możliwości ich wypłacenia, zostaną przekazane do depozytu sądowego. Planowana data zakończenia likwidacji przypada na dzień 30 czerwca 2024 r.


23 maja 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Obligacji w likwidacji.
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 23 maja 2023 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od dnia 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.
Likwidacja Subfunduszu SEJF Obligacji polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na dzień 31 grudnia 2024 roku.


23 września 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Etyczny 2 w likwidacji. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 23 września 2020 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od dnia 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.
Likwidacja Subfunduszu SEJF Etyczny 2 polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy. W związku z postępowaniem sądowym, o którym mowa powyżej, data wypłaty środków planowana jest na dzień 31 grudnia 2028 roku.


21 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych w związku z likwidacją Funduszu. Zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli następuje na poniżej wskazanych zasadach.
Likwidacja subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na dzień 31 grudnia 2024 roku.


Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z tytułu uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się trzeciego ogłoszenia (ostatniego) w sprawie likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie wskazanym powyżej, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
 

To ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń w sprawie likwidacji Funduszu.