powrót

Informacja półroczna o likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji w okresie 16 czerwca 2023 r. – 16 grudnia 2023 r.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji w dniu 27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 45 687,97 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

 

 

Kategorie:

Oferta indywidualna