powrót

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie informuje o otwarciu w dniu 19 grudnia 2023 r. likwidacji IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) w związku z upływem okresu na który Fundusz został utworzony co stanowiło, zgodnie z art. 43 ust. 1.5. w zw. z art. 1 pkt. 5 Statutu Funduszu oraz zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przesłankę rozwiązania Funduszu.


Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu przypada na 19 września 2024 r. Likwidację Funduszu prowadzić będzie Likwidator (adres Likwidatora: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).


Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na 12 kwietnia 2024 r.


Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się trzeciego ogłoszenia (ostatniego) w sprawie likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń terminie wskazanym powyżej, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.


To ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń w sprawie likwidacji Funduszu.

Kategorie:

Oferta indywidualna