powrót

Otwarcie likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami – drugie ogłoszenie

Drugie ogłoszenie o otwarciu  likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami:

  • Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
  • Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
  • Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych
  • Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) w związku ze zidentyfikowaną przez Towarzystwo przesłanką otwarcia likwidacji Funduszu wskazaną w art. 38 ust. 1 pkt 3 statutu Funduszu (spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej wartości 2.000.000 zł) oraz w art. 246 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.


Między innymi przeciwko Funduszowi w związku z działalnością subfunduszu SEJF Etyczny 2 w likwidacji GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) wniósł w dniu 12 marca 2020 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę na rzecz GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments S.A. zapłaconej przez GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) na rzecz każdego z ww. funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Mając na uwadze ww. spór, Likwidator planuje, że termin zakończenia likwidacji Funduszu przypadnie na 31 grudnia 2028 r.


Likwidację Funduszu prowadzić będzie Likwidator (adres siedziby Likwidatora: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).


25 maja 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  jako pierwotny likwidator subfunduszu, wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 25 maja 2020 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.


W związku z podjętymi dotychczas przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  czynnościami w toku likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji wypłata środków pieniężnych należnych uczestnikom Funduszu na wskazane rachunki bankowe nastąpiła w dniu 27 marca 2023 r. Likwidator podejmie próbę kontaktu z uczestnikami w celu przekazania nierozliczonych środków pieniężnych, które w przypadku braku możliwości ich wypłacenia, zostaną przekazane do depozytu sądowego. Planowana data zakończenia likwidacji przypada na 30 czerwca 2024 r.


23 maja 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Obligacji w likwidacji. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 23 maja 2023 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.


Likwidacja Subfunduszu SEJF Obligacji polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na 31 grudnia 2024 r.


23 września 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Etyczny 2 w likwidacji. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 23 września 2020 r. ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od dnia 21 listopada 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.
Likwidacja Subfunduszu SEJF Etyczny 2 polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy. W związku z postępowaniem sądowym, o którym mowa powyżej, data wypłaty środków planowana jest na 31 grudnia 2028 r.


21 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych w związku z likwidacją Funduszu
. Zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli następuje na poniżej wskazanych zasadach.


Likwidacja subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na dzień 31 grudnia 2024 r.


Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z tytułu uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się trzeciego ogłoszenia (ostatniego) w sprawie likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie wskazanym powyżej, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.


To ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń w sprawie likwidacji Funduszu.