powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Sejf Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako likwidator Sejf Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) ogłasza o zmianach w statucie Funduszu, dokonanych w następujący sposób:

1. W art. 1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   
„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji, zwany dalej w Statucie „Funduszem”.

2. W art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz może używać nazwy skróconej SEJF Parasol FIO w likwidacji.”

3. W art. 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
1) Wykreśla się,
2) Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Stabilny ZA”,
3) Wykreśla się
4) Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Obligacji”,
5) wykreśla się,
6) Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Papierów Dłużnych”,
7) Wykreśla się,
8) Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Etyczny 2”.”

4. W art. 7 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Siedzibą Depozytariusza jest miasto Warszawa. Depozytariusz mieści się pod adresem 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18.”

5. W art. 37 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, Fundusz udostępnia i publikuje na stronie www.bpstfi.pl następujące informacje i dokumenty:
1) prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu lub Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu,
2) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów,
3) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,   
4) roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz jednostkowe Subfunduszy,
5) informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek każdego Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, niezwłocznie po ich ustaleniu,
6) informacje o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu lub Subfunduszu,
7) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz o uchwałach podjętych przez to Zgromadzenie,
8) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”

6. W art. 37 po ust. 1 dodaje się ust 1a o następującej treści:
„1a. W okresie likwidacji Funduszu, Fundusz udostępnia i publikuje ogłoszenia i dokumenty na stronie www.mbank.pl.”

7. W art. 38 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści:
„9. W okresie likwidacji wyboru Audytora dokonuje rada nadzorcza likwidatora.”

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kategorie:

Oferta indywidualna