powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji, zgodną na 6 kwietnia br.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu w danym okresie Fundusz nie posiadał aktywów do zbycia
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji

w dniu 30 lipca 2021 r. jednostki uczestnictwa Funduszu zostały umorzone

Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 3 676,47 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Informacja półroczna dotyczy czasu od 7 października 2023 r. do 6 kwietnia 2024 r.