powrót

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds TFI już dostępne w mBanku


Z przyjemnością informujemy, że od 2 lipca udostępniliśmy kolejne cztery fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds TFI.

Dwa z nich dostępne są przez internet, telefonicznie i w placówce mBanku – analogicznie jak wszystkie dotychczasowe fundusze w ofercie mBanku. Są to fundusze:
- Agio Agresywny oraz
- Agio Kapitał Plus.

Kolejne dwa, pierwszy raz w mBanku, dostępne są tylko w placówce mBanku. Są to fundusze:
- Agio Multistrategia oraz
- Agio Kapitał.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką inwestycyjną nowych w ofercie mBanku funduszy oraz do zapoznania się z informacjami o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds.

Pamiętaj, że inwestując systematycznie prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku rośnie bardziej niż w przypadku jednorazowego zainwestowania większego kapitału. Dzięki systematyczności masz możliwość ochronić Twój kapitał przed niekorzystną sytuacją na rynku, dzięki uśrednieniu wartości jednostek.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz usługi, aktywuj ją teraz.


Zapoznaj się z naszym filmikiem, przekonasz się, jakie to proste.

 

 NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyd się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl
mBank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.
mBank SA oświadcza, iż:
1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku ,
2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.)
4. na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym,
5. organem nadzorującym mBank SA w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej na stronie internetowej http://www.mbank.pl/pomoc/info/oplaty/sfi.html, Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceo nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Regulamin świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na stronie internetowej http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html
Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.