powrót

Badania na rynek PO IR 2014-20

Informujemy, że do 28.10.2015 trwa pierwszy nabór wniosków w ramach dz.3.2.1 PO IR 2014-20 dla MSP na wdrożenie wyników prac B+R. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą.

dz. 3.2.1 Badania na rynek PO IR 2014-20

 

Beneficjent

MSP (wg metodologii unijnej ujętej w Zał. I Rozp.KE 651/2014)

 

Wykluczenia

ØPomoc nie może być udzielona podmiotowi wykluczonemu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z 11.07.2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20 („ustawy wdrożeniowej”):

§ na podstawie art. 6b ust.3 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  („ustawy o PARP”)

§ na podstawie art. 207 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

§ na podstawie art. 211 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn., zm.]

§ wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP [Dz. U. poz. 769] lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28.10.2002. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary [Dz. U. z 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.]

§ na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem
i rynkiem wewnętrznym

ØPomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 3 ust. 3 Rozp.PE i Rady (WE) nr 1301/2013 z 17.12.2013r oraz w § 4 ust.3 „rozporządzenia PARP”

 

Zakres wsparcia

Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie Wnioskodawcy prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów / usług

Innowacja produktowa (wsk. rezultatu) – wprowadzenie wyrobu / usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku – min. na skalę RP

Innowacja procesowa (wsk. rezultatu) – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń  oraz / lub oprogramowania

 

Forma dotacji

dotacja

refundacja / zaliczki (max 30% dotacji)

§ wymagane odrębne rachunki bankowe: dla płatności refundacyjnych oraz płatności zaliczkowych

§ w przypadku płatności zaliczkowych wymagane dodatkowe zabezpieczenie na kwotę zaliczki, na okres realizacji/kwalifikowalności wydatków, w jednej z form określonych w §6 ust.4 pkt.2-5 Rozp. MIR z 8.12.09 ws zaliczek (Dz.U. nr 223 poz.1786 z późn. zm)

§ wystąpienie o koleją zaliczkę – rozliczenie min.70%kwoty transzy zaliczki w terminie 6 m-cy od jej otrzymania

 

Koszty kwalifikowane

min 10 mln PLN

max 50 mln EUR, w tym:

§ max 1 mln PLN na prace rozwojowe

§ max 1 mln PLN na usługi doradcze

 

Poziom dofinansowania

[intensywność wsparcia liczona od podstawy kosztów kwalifikowanych – k.k.]

Regionalna pomoc inwestycyjna:

m.p.r - intensywność uzależniona mapy pomocy regionalnej, tj. od wielkości firmy i miejsca lokalizacji inwestycji

Pomoc na prace rozwojowe:

max 45% k.k. w przypadku mikro- / małych przedsiębiorstw

max 35% k.k. w przypadku średnich przedsiębiorstw

Pomoc na usługi doradcze:

max 50% k.k.

 

Kwota dotacji

max 20 mln PLN w tym: w tym:

§ max 450 tys. PLN na prace rozwojowe

§ max 500 tys. PLN na usługi doradcze

 

Okres kwalifikowania wydatków

Rozpoczęcie projektu  - nie wcześniej niż po dnu złożenia wniosku o dofinansowanie (WoD)  /  max okres realizacji 3 lata

§ za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane: rozpoczęcie robót budowlanych zw. z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienie urządzeń, towarów lub usług zw. z realizacja projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna zależnie co nastąpi wcześniej

§ za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych zw. z przygotowaniem projektu (analiz przygotowawczych, technicznych/finansowych/ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.

Zakończenie realizacji projektu -realizacja pełnego zakresu rzeczowo-finansowego i złożenie wniosku o płatność ( WoP) do 31.12.2023r

§ dzień dokonania płatności końcowej na rachunek Beneficjenta lub dzień zatwierdzenia WoPk (płatność musi być dokonana nie później niż 90 dni od złożenia WoPk)

 

Nabór wniosków

31.08 – 28.10.2015NABÓR WoD z zał. wyłącznie w wersji elektronicznej w GW

(potwierdzanie złożenia WoD w ciągu 2 dni roboczych w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci oświadczenia zgodnie z zał.4 do Regulaminu konkursu)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Budżet konkursu

500.000.000 PLN w tym:

§  49.730.000 PLN – dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim

§  450.270.000 PLN – dla projektów zlokalizowanych poza woj. mazowieckim

Dokumentacja

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-2015-r

Komunikat PARP ws wydłużenia naboru wniosków z 18.09.15: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-2015-r

Kryteria oceny

Kryteria formalne specyficzne

▪ Wnioskodawca posiada status MSP

 

Kryteria merytoryczne (max.16 pkt lub 17 pkt*; wymagane min.12 pkt lub 13 pkt*)

pkt

1.Projekt dot. wdrożenia wyników prac B+R

Prace B+R muszą być przeprowadzone przed złożeniem WoD samodzielnie lub na zlecenie Wnioskodawcy. Zakres, termin przeprowadzonych prac oraz rodzaj poniesionych wydatków zw. z pracami B+R musi być udokumentowany kopiami dokumentów księgowych, kopiami umów z wykonawcami. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być prawnie uregulowane, a wyniki prac B+R muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu/usługi).

0-1

min.1

2.   Przygotowanie projektu do realizacji

Projekt jest dobrze przygotowany (informacje i dane są spójne i wiarygodne. Wnioskodawca dysponuje zasobami (technicznymi, kadrą zarządzającą) do realizacji  projektu. Ryzyko zostało rzetelnie przeanalizowane (uwzgl. ew. działania przeciwdziałające /ograniczające ryzyko). Projekt jest gotowy do realizacji bądź realizacja uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów, tj: pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumentacje (np. środowiska), które Wnioskodawca już posiada lub przedstawił realny harmonogram ich pozyskania.

0-1

min.1

3.   Wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu

Dostosowane do zakresu zaplanowanych czynności – nie są zawyżone, ani zaniżone, właściwie przyporządkowane do odp. kategorii, przedstawiono sposób rozeznania rynku oraz źródła danych do określenia kwoty

0-1

min.1

4.   Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu

Wnioskodawca musi podać źródło na podstawie jakich danych skonstruowane zostały wskaźniki, wg jakiej formuły, przy jakich założeniach, tak aby można było zweryfikować poziom wyjściowy, postęp realizacji oraz poziom docelowy

0-1

min.1

5.    Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie 2 lata obrotowe oraz w prognozach finansowych zawartych w dok. aplikacyjnej. W przypadku ew. kredytu, ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania zew. środków finansowych, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji z dok. aplikacyjnej oraz doł. kopii dok. potwierdzających zapewnienie finansowania.

Zgodnie z §13 ust.7-8 Regulaminu potwierdzenie uzyskania zewnętrznego finansowania powinno nastąpić nie później niż do 3 m-cy od doręczenia informacji o wyborze projektu i wezwania do dostarczenia wymaganych dok.do podpisania UoD. Do tego czasu z Wnioskodawcą podpisywania jest warunkowa umowa o dofinansowanie projektu.

0-1

min.1

6.   Projekt dot. inwestycji początkowej zgodnie z Rozp.KE nr 651/2014

Pomoc może być przyznana MSP na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

a)założeniem nowego zakładu

b)   zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

c)    dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie, w tym sprawdzenie czy k.k. przekraczają co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac

d)   zasadniczą zmianą dot. procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w tym sprawdzenie czy k.k. przekraczają koszty amortyzacji aktywów zw. z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych

0-1

min.1

7.Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasad zrównoważonego rozwoju
[art.8 Rozp.PE i Rady (UE) nr 1303/2013]

Projekty realizujące min. jedną z zasad 4R: reduce (ogr .odpadów/opakowań), reuse (możliwość użycia surowców przetworzonych oraz możliwość wielokrotnego użycia produktów); recycle (możliwość przetwarzania odpadów, których nie daje się użyć ponownie); repair (możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę). W przypadku aspektów nie objętych zasadą 4R wymagane jest wykazanie co najmniej 10% poprawy wskaźników w porównaniu do wartości bazowych. Wskaźniki muszą być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej WoP.

0-2

min.0

 

8.   Innowacyjność produktu (min. na skalę RP)

Nowość produktu (wyrobu/usługi) w odniesieniu do nowych cech, funkcjonalności (min. na skalę RP, premiowane będą projekty przekraczające poziom innowacji krajowej). Ocenie podlegać będzie również: potencjał zastosowanego rozwiązania dla dalszego rozwoju branży i rynku / zakresu wysokich i średnio wysokich technologii lub usług wiedzochłonnych (wg klasyfikacji Eurostat)

0-5

min.2

9.   Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu

Dane rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu, produkt o dużym potencjale eksportowym.

Produkt – konkurencyjny do istniejących na rynku (cena, użyteczność, design) lub planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwości uplasowania produktu na ryku; odpowiada na potrzeby/ wymagania/preferencje odbiorców; zdefiniowano rynek docelowy (w odniesieniu do wielkości, tendencji rozwojowych rynku, ostatecznego odbiorcy), prognozy finansowe przychodów i kosztów oraz strategia wprowadzenia produktu na rynek wskazują na sukces, potencjał ekspertowy i opłacalność projektu

0-3

min.1

 

10.   Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

Ocena z aktualną wersją KIS na dzień ogłoszenia naboru – zał. do „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw’ przyjętego przez RM 8.04.2014. Sprawdzenie, czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedna z KIS

0-1

min.0

 

11.   Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (KKK)

Sprawdzenie czy na moment złożenia WoD Wnioskodawca jest członkiem klastra (od min.6 m-cy), który otrzymał status KKK

0-1

min.0


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, przy czym mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji.

Opracowanie własne E. Bojańczyk, WUE: na podstawie dokumentów konkursowych PARP
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-2015-r; W-wa 27.08.15

 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, MSP