powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że 23 maja oraz 1 lipca 2016 r. zmianie ulegają wybrane regulaminy dla klientów Private Banking w mBanku S.A.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem, opisującym najważniejsze zmiany.

 

23 maja 2016 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.
Zmiana polega na dodaniu informacji, że na podstawie umów o świadczenia usług Private Banking zawartych od dnia 23 maja 2016 r. klient nie będzie mógł korzystać z usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Korzystanie z tej usługi będzie możliwe po zawarciu z bankiem odrębnej umowy.

 

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący do 22 maja 2016 r.
Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący od 23 maja 2016 r.

 

Zmiany regulaminów 1 lipca 2016 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.

 

Zmiany polegają na:
- modyfikacji zapisów o identyfikacji klienta lub Pełnomocnika Rachunku,
- modyfikacji zapisu o zgodzie na nagrywanie rozmów prowadzonych z bankiem,
- modyfikacji zapisów określających obowiązki Użytkownika Rachunku w zakresie zabezpieczenia dostępu do rachunku,
- dodaniu informacji dotyczącej tego, że pełnomocnictwo do rachunku wspólnego powinno być udzielone na podstawie zgodnej dyspozycji obydwu jego Posiadaczy,
- modyfikacji zapisów określających przypadki, w których bank może zmienić regulamin,
- usunięciu zapisów o skutkach rezygnacji z usług Private Banking w przypadku posiadania przez klienta środków w funduszach inwestycyjnych,
- modyfikacji zapisów wskazujących sytuacje, w których bank może wypowiedzieć umowę,
- modyfikacji zapisów o rozwiązaniu umowy. Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

 

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący do 30 czerwca 2016 r.
Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący od 1 lipca 2016 r.

 

Regulamin świadczenia otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

 

Zmiany polegają na:
- modyfikacji zapisu o zgodzie na nagrywanie rozmów prowadzonych z bankiem,
- modyfikacji zapisu o sposobie, w jaki Użytkownik Rachunku powinien się wylogować z danego kanału dostępu,
- modyfikacji zapisów o dniu, w którym następuje obciążenie Rachunku dotyczące danego zlecenia płatniczego,
- modyfikacji zapisów dotyczących momentu, w którym bank otrzymuje zlecenie płatnicze,
- dodanie zapisów dotyczących sytuacji, w których bank ma prawo wstrzymać realizację zlecenia płatniczego,
- modyfikacji zapisów dotyczących sytuacji, w których bank odmawia przyjęcia lub realizacji zlecenia płatniczego,
- modyfikacji zapisów o odpowiedzialności Posiadacza Rachunku za nieautoryzowane transakcje płatnicze,
- przeniesieniu do Regulaminu zapisów dotyczących transakcji BLIK znajdujących się dotychczas w odrębnym dokumencie,
- modyfikacji zapisów dotyczących warunków korzystania z usługi invoobill i jej aktywacji,
- zastąpieniu pojęcia „saldo debetowe” pojęciem „należność przeterminowana”,
- dodaniu informacji o zasadach i trybie zmiany wysokości oprocentowania należności przeterminowanych,
- modyfikacji zapisów określających przypadki, w których bank może zmienić regulamin,
- dodaniu rozdziału o dyspozycji na wypadek śmierci,
- modyfikacji Tabeli usług płatniczych w zakresie godzin realizacji przelewów. 
Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

 

Regulamin świadczenia otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący do 30 czerwca 2016 r.
Regulamin świadczenia otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący od 1 lipca 2016 r.

 

Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

 

Zmiany polegają na:
- modyfikacji zapisów o identyfikacji Użytkownika karty,
- modyfikacji zapisów dotyczących warunków korzystania przez Użytkownika karty z serwisu transakcyjnego i BOK,
- rozszerzeniu zapisów o zgodzie na nagrywanie rozmów prowadzonych z bankiem,
- dodaniu zapisów określających obowiązki Użytkownika karty w zakresie zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, z których korzysta w celu uzyskania dostępu do karty,
- dodaniu zapisów o zasadach bezpiecznego korzystania z karty, bankowości elektronicznej, w tym mobilnej, rodzajach aplikacji lub usług firm trzecich autoryzowanych przez bank,
- modyfikacji zapisów dotyczących obowiązków Użytkownika karty w zakresie bezpieczeństwa.
Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

 

Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący do 30 czerwca 2016 r.
Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący od 1 lipca 2016 r.

 

 

Kategorie:

Private Banking

Tagi:

mBank, regulaminy