powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 (brak aktywów do sprzedaży)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 80,22zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 87 939,95 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 102 541,60 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 87 939,95 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 7 806,67 zł


mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).