powrót

Połączenie funduszy PKO

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:

Subfunduszu PKO Skarbowy („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem PKO Rynku Pieniężnego („subfundusz przejmowany”).

Informujemy, że subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 4 września 2017 r. , co oznacza, że ostatnie zlecenia tego dnia można składać:

  • do godz. 13.30 w przypadku zleceń nabycia,
  • do godz. 15.30 w przypadku zaleceń odkupienia i konwersji,

Po tym terminie zlecenia nie będą realizowane.

W dniu 8 września 2017 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 7 września 2017 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 7 września 2017 r.

W  przypadku zdefiniowanych stałych zleceń przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, należy dokonać odpowiedniej ich modyfikacji.

Tagi:

mBank, Fundusze, PKO