powrót

Wykup jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych - ogłoszenie

Przypominamy, że 4 lutego 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm., dalej „Ustawa”), od 5 lutego 2020 r. fundusze reprezentowane są przez depozytariusza.

mBank pełni obecnie funkcję reprezentanta (depozytariusza) dla:
 

 • SEJF PARASOL FIO Subfundusz SEJF Etyczny 2
 • SEJF PARASOL FIO Subfundusz SEJF Obligacji
 • SEJF PARASOL FIO Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych
 • SEJF PARASOL FIO Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji
 • SEJF FIO Strategii Dłużnych
 • Universe  NSFIZ
 • Universe 2 NSFI

W tym czasie:

 • Fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.
 • Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
 • Fundusz może dokonać wykupu certyfikatów inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że pozwala na to płynność aktywów funduszu.
 • Poszukujemy towarzystw funduszy inwestycyjnych, które przejmą zarządzanie funduszami. Powinno to nastąpić do dnia 5 maja 2020 r., o czym poinformujemy.
 • Dla Uczestników funduszy został utworzony kontaktowy adres mailowy: altus_reprezentacja@mbank.pl

Tagi:

mBank, Fundusze, TFI, KNF