powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że 10 września, 21 września, 19 października oraz 3 listopada 2015 r. ulegną zmianie wybrane Regulaminy dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Regulacje obowiązujące od 10.09.2015 r.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
- doprecyzowanie definicji reklamacji,
- doprecyzowanie zasad rozpatrywania reklamacji,
- modyfikację zasad informowania klientów o zmianie Regulaminu,
- przedłużenie terminu (z 14 do 30 dni) , w którym klient może zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji.
Pozostałe modyfikacje mają charakter zmian redakcyjnych, stylistycznych i porządkujących.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 09.09.2015 r.
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 10.09.2015 r.

Regulacje obowiązujące od 21.09.2015 r.

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Usługa doradztwa inwestycyjnego oferowana jest klientom, którzy podpisali Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Zmiany obejmują:
- dodanie informacji o wygaśnięciu Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w sytuacji, gdy klient wypowiedział Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 20.09.2015 r.
Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.09.2015 r.

Regulacje obowiązujące od 19.10.2015 r.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
- doprecyzowanie pojęć użytych w regulaminie,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zmiany adresu przez Użytkownika,
-  dodanie informacji, że trzykrotne błędne wprowadzenie PIN-u może spowodować zatrzymanie karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących miejsc w których pełnomocnicy mogą zdefiniować i zmienić PIN,
-  modyfikację zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowej niewymagającej wprowadzenia PIN-u,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących konieczności zapewnienia środków na Rachunku,
-  dodanie informacji, że Bank zastrzega sobie prawo do nieodnowienia karty
w przypadku wystąpienia salda debetowego,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydania duplikatu karty,
- aktualizację zapisów w §64 dotyczących ochrony danych osobowych
- modyfikację zapisów dotyczących kart NFC.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 18.10.2015 r.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 19.10.2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
- doprecyzowanie pojęć użytych w regulaminie,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zmiany adresu przez Użytkownika,
- dodanie informacji, że trzykrotne błędne wprowadzenie PIN-u może spowodować zatrzymanie karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących konieczności zapewnienia przez Kredytobiorcę środków na karcie,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydania duplikatu karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wymiany karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących możliwości zmiany wysokości Kredytu na wniosek Kredytobiorcy,
- aktualizację zapisów w §88 dotyczących ochrony danych osobowych.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 18.10.2015 r.
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 19.10.2015 r.

Regulamin usługi BLIK w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
- modyfikację Regulaminu związaną z udostępnieniem usługi BLIK klientom Private Banking,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących autoryzacji transakcji BLIK,
- aktualizację zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Pozostałe modyfikacje mają charakter zmian redakcyjnych, stylistycznych i porządkujących.

Regulamin usługi BLIK w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 18.10.2015 r.
Regulamin usługi BLIK w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 19.10.2015 r.

Regulacje obowiązujące od 03.11.2015 r.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mIKE lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
- zmianę nazwy produktu Rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne mIKE lokata na Rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne,
- zmianę nazwy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mIKE lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. na Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
- opracowanie nowego kształtu regulaminu i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mIKE lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 02.11.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mIKE lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 03.11.2015 r.


Dodatkowo 25.08.2015 r. zmianie ulegają REGULAMIN PROMOCJI mOkazje na portalu Facebook oraz Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym.

Zmiany obejmują:
- dodanie zapisów dotyczących promocji mOkazje w placówkach mBanku oraz za pośrednictwem operatorów Biura Obsługi Klientów (BOK),
- dodanie zapisów informujących, że transakcja wykonana w innej walucie niż PLN zostanie przewalutowana według kursu sprzedaży waluty transakcji określonego w Tabeli kursowej Banku z dnia naliczenia rabatu,
- wprowadzenie do regulaminów nowego pojęcia „Oferta bez zapisu”,
- dodanie zapisów informujących, że po upływie do 7 dni roboczych od momentu wycofania zgód bank nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych klienta na potrzeby Promocji, a tym samym przedstawić Uczestnikom Promocji ofert reklamowych oraz przekazywać Moneyback,
- dodanie zapisów informujących, że jeżeli klient wycofa zgodę na mOkazje po zapisaniu się na ofertę, a następnie dokona transakcji spełniając warunki ofert, rabat zostanie mu naliczony.

REGULAMIN PROMOCJI mOkazje na portalu Facebook obowiązujący do 24.08.2015 r.
REGULAMIN PROMOCJI mOkazje na portalu Facebook obowiązujący od 25.08.2015 r.
Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym obowiązujący do 24.08.2015 r.
Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym obowiązujący od 25.08.2015 r.