powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, iż 21 sierpnia 2014 r.  zmianie ulega Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiana dotyczy:
- § 22 w Rozdziale XII „Obsługa Kredytu”.
Polega na usunięciu ust. 6 dotyczącego użycia Identyfikatora oraz hasła do kanału dostępu przez osoby trzecie,

- § 25 w Rozdziale XIII „Dyspozycje Kredytobiorcy”.
Polega na usunięciu ust. 6 dot. odmowy realizacji dyspozycji przez Bank,

- § 30 i 34 w Rozdziale XVII „Kredyt waloryzowany”.
Zmiana w § 30 polega na usunięciu postanowień opisujących zasady spłaty kredytu waloryzowanego. Zasady te wskazane są w Umowie Kredytu bądź w określonych przypadkach w Aneksie do Umowy Kredytu.
Zmiana w § 34 polega na usunięciu postanowień wskazujących kursy walut stosowane do przewalutowania kredytu waloryzowanego. Kursy te wskazane są w Aneksie do Umowy Kredytu dot. przewalutowania.

- §  40  w Rozdziale XX „Reklamacje i skargi”.
Zmian polega na modyfikacji postanowień dot. organów nadzoru nad działalnością Banku.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem:
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 20.08.2014 r.
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.08.2014 r.

21 sierpnia 2014 r. zmianie ulega również Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Zmiana dotyczy:

- § 21 i 24 w Rozdziale XII „Obsługa Kredytu”.
Zmiana w § 21 polega na usunięciu ust. 6 dotyczącego użycia Identyfikatora oraz hasła do kanału dostępu przez osoby trzecie.
Zmiana w § 24 polega na usunięciu ust. 6 dot. odmowy realizacji dyspozycji przez Bank.

- § 30 i 34 w Rozdziale XVII „Kredyt waloryzowany”.
Zmiana w § 30 polega na usunięciu postanowień opisujących zasady spłaty kredytu waloryzowanego. Zasady te wskazane są w Umowie Kredytu.
Zmiana w § 34 polega na usunięciu postanowień wskazujących kursy walut stosowane do przewalutowania kredytu waloryzowanego. Kursy te wskazane są w Aneksie do Umowy Kredytu dot. przewalutowania.

- § 38 w Rozdziale XX „Reklamacje i skargi”.
Zmian polega na modyfikacji postanowień dot. organów nadzoru nad działalnością Banku.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem:
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 20.08.2014 r.
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.08.2014 r.


Natomiast 7 października 2014 r. ulega zmianie Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) oraz Tabela usług płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 
Zmiana w Regulaminie  dotyczy:

- Działu I „Postanowienia ogólne” (§ 2 ) i polega na:
- modyfikacji definicji przelewów, dokumentu tożsamości , transakcji płatniczej
- dodaniu definicji dnia roboczego

- Rozdziału  V „Dysponowanie Rachunkiem” w Dziale II (§ 36) i polega  na:
- usunięciu zapisów dotyczących sytuacji, w których Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji lub odmowy realizacji dyspozycji
- usunięciu zapisu dotyczącego nie realizowania dyspozycji przez Bank 

- Rozdziału VI „Zabezpieczenie dostępu do Rachunku” w Dziale II ( § 40 i § 41 ) i polega na usunięciu zapisów wyłączających odpowiedzialność Banku z tytułu szkód wynikających z postępowania Posiadacza Rachunku w sposób sprzeczny z podanymi przez Bank informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Rachunku i nienależytego zabezpieczania narzędzi i urządzeń, z których korzysta Posiadacz Rachunku w celu uzyskania dostępu do Rachunku

- Rozdziału  VII  „Zlecenia płatnicze” w Dziale II ( § 56, § 58, § 59,  § 60 ) i polega na:
- zmianie określeń przelewów, w związku z modyfikacją ich definicji
- doprecyzowaniu zasad dokonywania przewalutowania
- doprecyzowaniu zapisu wyłączającego odpowiedzialność Banku w przypadku, gdy zlecenie płatnicze zostało zrealizowane w oparciu o unikalny identyfikator
- doprecyzowaniu zapisów dotyczących opcji kosztów OUR i SHA

- Rozdziału XII „Zmiana postanowień Umowy, rozwiązanie Umowy” w Dziale II (§76 ) i polega na zmianie zapisów dotyczących wypowiadania umowy przez Posiadacza Rachunku

- Rozdziału XVII „Postanowienia końcowe ” w Dziale  II ( §95 ) i polega na modyfikacji zapisów dotyczących zmiany danych Posiadacza Rachunku

- Działu III „Rachunki bankowe ” (§103, §104, §107, §113, §115, §120, §122, §124 ) i polega na:
- doprecyzowaniu katalogu informacji znajdujących się na stronie internetowej Banku
- zmianie określeń przelewów, w związku ze zmianą ich definicji
- modyfikacji zapisów dot. obciążenia rachunku walutowego

Zmiany w Tabeli usług płatniczych związane są z:
- z dostosowaniem określeń używanych w odniesieniu do przelewów do zmian wprowadzonych w Regulaminie
- ze zmianami porządkowymi

Dokumenty obowiązujące do 6 października 2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)
Tabela usług płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Dokumenty obowiązujące od 7 października 2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)
Tabela usług płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 
Zobacz również:
Zmiana w Taryfie prowizji i opłat mBanku
Zmiana wartości stawek referencyjnych
Zmiany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia