powrót

Zawieszamy naliczania i pobierania prowizji za utrzymywanie salda na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego

Za 2 stycznia 2024 r. nie naliczymy oraz nie pobierzemy prowizji za utrzymywanie salda na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego.

Prowizję tę określa „Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” w Rozdziale I „Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych” –  A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne:

„44. Utrzymywanie, na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych prowadzonych w Banku, sumy sald dodatnich przekraczającej łącznie kwotę 5 mln złotych na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego
0,32% sumy sald dodatnich w złotych (od całości salda) na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz na lokatach terminowych Klienta prowadzonych w Banku

UWAGA
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie – dla rachunków, Auto Overnight i lokat terminowych prowadzonych w innych walutach niż złoty – i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A.
Bank oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty.
Jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight – automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co najmniej jedną umowę lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na podstawie jednej umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego lub umowy lokaty terminowej w  odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów.”

Zmianę wprowadzimy do Taryfy w grudniu br.

Aktualną Taryfę Prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/msp/

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt Centrum klienta korporacyjnego. Zapytaj Asystenta Online na czacie w mBank CompanyNet, kliknij ikonę słuchawki w aplikacji mobilnej lub zadzwoń 22 6 273 273, 801 273 273.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje