powrót

Zmiany w Regulaminie stosowania polecania zapłaty oraz w Zasadach realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Od 22.04.2022 r. wchodzą w życie zmienione dokumenty dotyczące polecenia zapłaty.

1. Zmieniliśmy Regulamin stosowania polecenia zapłaty dla klientów - odbiorców.
W Regulaminie:

  • dostosowaliśmy zapisy do wymogów Porozumienia międzybankowego (z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty (z późn. zm.)):
    - dodaliśmy możliwość inicjacji polecenia zapłaty przez odbiorcę, który ma zgodę płatnika – konsumenta (w rozumieniu k.c.) - bez konieczności wcześniejszej aktywacji zgody na rachunku tego płatnika,
    - pierwsza transakcja obciąży rachunek płatnika - konsumenta i będzie traktowana, jako domyślna zgoda na polecenie zapłaty płatnika - konsumenta w banku płatnika,
  • zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, dodaliśmy 13 miesięczny termin zwrotu nieautoryzowanego polecenia zapłaty na żądanie płatnika – konsumenta,
  • przenieśliśmy aktualne klauzule RODO do wzorców umów polecenia zapłaty.

2. Zaktualizowaliśmy Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty dla klientów - płatników. Dodaliśmy linki do formularzy zgody, zwrotu i cofnięcia zgody.

Jednolite teksty publikujemy na tej stronie.

Kategorie:

MSP i Korporacje