Dyrektywa MiFID II – informacje ogólne

MiFID II, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zastąpiła obowiązującą dyrektywę MiFID z dnia 21 kwietnia 2004 r. i wprowadza istotne modyfikacje w stosunku do dotychczas obowiązujących ram prawnych regulujących świadczenie usług inwestycyjnych i funkcjonowanie rynków finansowych.

Jako główne cele MiFID II wymienia się:

 • zwiększenie ochrony inwestorów oraz ich zaufania do rynków finansowych,
 • zmniejszenie ryzyka występowania zakłóceń na rynku oraz zwiększenie jego przejrzystości,
 • ograniczenie niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku.

Zagwarantowaniu skutecznej ochrony inwestorów służyć ma m.in. wprowadzenie dodatkowych zasad regulujących świadczenie usług inwestycyjnych, nowe wymogi organizacyjne nałożone na podmioty świadczące usługi inwestycyjne, czy podwyższone standardy w zakresie przekazywania informacji.

mBank świadczy usługi inwestycyjne w sposób zgodny z MiFID II, przestrzegając wymogów zobowiązujących w szczególności do:

 • działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta,
 • udzielania Klientowi kompletnych, rzetelnych, jasnych i niewprowadzających w błąd informacji,
 • dostarczania Klientom usług adekwatnych do ich potrzeb.

WPolsce MiFID II będzie implementowany poprzez wdrożenie jego postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawy Prawo bankowe.

Informacje o mBanku S.A.

Dane teleadresowe mBanku:

Centrala i Zarząd mBanku:

ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, 

tel. (22) 829-00-00, fax (22) 829-00-33

adres strony internetowej: www.mbank.pl

 

Broszura informacyjna MiFID (podstawowe informacje o mBanku S.A)

 

Broszura informacyjna MIFID – dodatkowe informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego

 

Informacja o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich

 

Klasyfikacja Klientów zgodnie z MiFID II

 • klienci detaliczni,
 • klienci profesjonalni,
 • uprawnieni kontrahenci.


Zakłada się, iż różnym typom klientów należy zapewnić inny poziom ochrony. Zgodnie z przepisami, mBank zobowiązany jest zakwalifikować każdego ze swoich Klientów do jednej z trzech możliwych kategorii. Najwyższy poziom ochrony zapewnia kategoria "klient detaliczny".

Kategorie klientów Charakterystyka segmentu Poziom ochrony
Klienci detaliczni Wszyscy klienci, którzy nie należą do grupy klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów Klienci korzystający z najwyższego poziomu ochrony.
Klienci profesjonalni Klienci z tej grupy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami Klienci korzystają z mniejszej ochrony niż klienci detaliczni. Zakłada się, że posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji.
Uprawnieni kontrahenci Klienci posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe). Klienci korzystają z najniższego poziomu ochrony.


Klienci mBanku korzystający z usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych klasyfikowani są wyłącznie jako Klienci detaliczni, korzystający z najwyższego poziomu ochrony. Wniosek klienta o zmianę kategorii zostanie rozpatrzony przez mBank negatywnie.


Informacja o kosztach i opłatach


Dla każdego z dostępnych w ramach usługi SFI typów (kategorii) funduszy inwestycyjnych mBank przygotował zestawienie wszystkich przewidywanych kosztów i opłat związanych z jego nabyciem i utrzymywaniem. Podziału na typy funduszy inwestycyjnych dokonano w oparciu o ocenę prowadzonej polityki inwestycyjnej danego funduszu oraz rodzaju i wysokości wskazanych w statucie funduszu opłat.


Zestawienie szacunkowych kosztów i opłat prezentowane jest Klientowi w formie reprezentatywnych przykładów inwestycji w trzech wersjach, obejmujących scenariusz neutralny (bazowy), scenariusz negatywny oraz pozytywny.


Raz w roku mBank dostarcza Klientowi raport zawierający zestawienie wszystkich opłat i kosztów, które Klient faktycznie poniósł w tym okresie w związku ze świadczoną usługą SFI i nabytymi w jej ramach jednostkami uczestnictwa. W ramach raportu rocznego mBank przedstawia również informacje wysokości otrzymanych przez mBank od podmiotów trzecich, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych, wynagrodzenia i innych płatności, w związku z usługą SFI świadczoną na rzecz Klienta.


Podstawowe zasady dotyczące przyjmowania i przekazywania zachęt

W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych, mBank przyjmuje lub przekazuje wyłącznie następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (zachęty):

 

 • świadczenia pieniężne – otrzymywane od towarzystw funduszy inwestycyjnych za wykonywanie przez mBank, zgodnie z postanowieniami umów dystrybucyjnych zawartych z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, świadczeń na rzecz Klientów związanych z utrzymywaniem przez Klienta jednostek uczestnictwa nabytych za pośrednictwem mBanku wraz zapewnieniem możliwości ich odkupu, mających na celu utrzymanie i poprawę jakości świadczonej usługi.

 

Podstawowe zasady postępowania w celu unikania konfliktów interesów

W mBanku obowiązują zasady pozwalające na unikanie powstawania konfliktów interesów, jak również na sprawne nimi zarządzanie w przypadku ich powstania. Zostały one zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w mBanku, zwanej dalej „Polityką”. Naczelna zasada Polityki stanowi, iż interes Klienta ma zawsze pierwszeństwo przed interesami mBanku i jego pracowników. Takie działanie gwarantuje zarówno ochronę interesów Klientów, jak również ich równe traktowanie.

Przez konflikt interesów należy rozumieć znane mBankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem mBanku, osoby powiązanej z mBankiem a obowiązkiem działania przez mBank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Są to również znane mBankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów mBanku.

Konflikt interesów może powstać w relacjach pomiędzy:

 • mBankiem lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej mBanku a Klientem,
 • Klientem a pracownikiem mBanku lub inną osobą powiązaną z mBankiem,
 • mBankiem a pracownikiem mBanku lub inną osobą powiązaną z mBankiem,
 • Klientami mBanku.


Zgodnie z przyjętą Polityką w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, którego mBank nie jest w stanie uniknąć lub nim zarządzić w sposób powodujący brak ryzyka wystąpienia szkody dla interesów Klienta, mBank będzie niezwłocznie informował o tym fakcie Klienta, którego takie zdarzenie dotyczy, w celu uzyskania jego zgody na dalsze świadczenie usług. Taka informacja będzie zawierała w szczególności opis, naturę i źródło konfliktu, wskazanie ryzyk dla Klienta wynikających z konfliktu, kroki podjęte w celu ograniczenia tego ryzyka oraz wskazanie, że rozwiązania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez mBank w celu zapobieżenia temu konfliktowi lub zarzadzania nim nie są wystarczające do zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji Polityki w mBanku podjęto działania w szczególności polegające na wprowadzeniu:

 • barier informacyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi mBanku chroniącymi poufność informacji,
 • zasad ograniczających wykorzystywanie przez pracowników informacji o Klientach i zawieranych przez nich transakcjach wyłącznie do przypadków, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności związanych ze świadczonymi przez mBank usługami (na zasadzie wiedzy koniecznej – need-to-know).

Podjęte działania mają zapewnić, iż informacje o Klientach są wykorzystywane w ramach mBanku, jak również Grupy Kapitałowej mBanku, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług lub w celu spełniania wymogów prawa.

W stosunku do pracowników mBanku naruszających postanowienia Polityki będą wyciągane konsekwencje służbowe.

Pełna treści Polityki dostępna jest na stronach internetowych mBanku (www.mbank.pl). Na wniosek Klienta udostępniana jest przez jego Opiekuna w formie papierowej w placówkach mBanku lub poprzez przesłanie w formacie PDF na wskazany przez Klienta adres mailowy, gdy Klient wyrazi zgodę na taką formę komunikacji.

Ogólna informacja o jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i związanych z nimi ryzykach

Fundusz Inwestycyjny, zgodnie z obowiązującą ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych (w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Należy pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i subfunduszy będących w ofercie mBanku w ramach usługi SFI oraz niezbędne, związane z nimi dokumenty dostępne są w oddziałach i na stronie internetowej mBanku: http://www.mbank.pl. Więcej informacji odnośnie klas funduszy i związanych z nimi ryzyk znajduje się także w dokumencie Broszura informacyjna MiFID (podstawowe informacje o banku).