Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - CRS

Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego kraju. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).

Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Obszar zbierania danych obejmuje:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (definicje poniżej),
 • weryfikację, czy klienci instytucjonalni mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • przekazywanie danych klientów (zidentyfikowanych jako podatników innych krajów), ich rachunków, do organów podatkowych w Polsce, w terminach określonych w Ustawie.


Państwo uczestniczące (podlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż Stany Zjednoczone państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.


Państwo trzecie (niepodlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium,

które nie jest państwem uczestniczącym.


Rachunek finansowy:

w mBanku, to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.


Obowiązek uzyskania przez mBank oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy:

1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017r. dokonają zawarcia z mBankiem umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco, w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).

2. Klientów, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. włącznie, zawarli z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku finansowego oraz posiadają cechy podatnika innego państwa.

Termin uzyskania oświadczenia:

 • do 31 lipca 2017r - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
 • do 31 grudnia 2017r. - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2017r. – 30.04.2017r.

3. Klientów, którzy posiadali w mBanku rachunki finansowe na dzień 31.12.2015r.

W stosunku do tych klientów, mBank dokonuje weryfikacji czy klient nie spełnia kryteriów podatnika – rezydenta podatkowego innego państwa, a w przypadku klientów instytucjonalnych (firmowych), dodatkowo, czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.

Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób.

Niezależnie od powyższego mBank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800.

Podatnik (rezdydent podatkowy) innego państwa

Szczegółowa klasyfikacja klientów instytucjonalnych wg. CRS

dotyczy klientów instytucjonalnych (firmowych) innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

I. Aktywny NFE (aktywny podmiot niefinansowy) 

inny niż poniższe Aktywne Podmioty Niefinansowe niepodlegające raportowaniu

 •  

  Oznacza podmiot, który spełnia - jedno z kryteriów, widocznych po rozwinięciu

  • Oznacza podmiot, który spełnia - jedno z poniższych kryteriów (rozwiń)

   • mniej niż 50% dochodu brutto za poprzedni rok kalendarzowy, stanowi dochód pasywny (objaśniono poniżej), oraz mniej niż 50% posiadanych aktywów, to aktywa, które przynoszą dochód pasywny,
   • jest spółką w organizacji (czyli nie prowadzi i nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej, ale inwestuje kapitał w majątek w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność instytucji finansowej),
   • nie był instytucją finansową przez ubiegłe pięć lat oraz jest w likwidacji lub reorganizacji, ale nie będzie prowadził działalności instytucji finansowej,
   • zajmuje się głównie prowadzeniem transakcji finansowych lub zabezpieczających z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi lub na ich rzecz, oraz nie finansuje lub nie świadczy takich transakcji dla żadnego podmiotu, który nie jest z nim powiązany, pod warunkiem, że grupa tych podmiotów prowadzi działalność inną niż działalność instytucji finansowej
   • jest podmiotem, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

   - został utworzony i jest prowadzony w swoim państwie rezydencji wyłącznie dla celów: religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych sportowych lub edukacyjnych jak również jeśli działa jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej,

   - jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji

   - nie posiada udziałowców lub członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku,

   - odpowiednie przepisy państwa lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na przekazanie dochodu lub majątku - osobie prywatnej lub podmiotowi niebędącemu podmiotem charytatywnym, chyba, że zgodnie z prowadzoną działalnością charytatywną podmiotu, jest to zaplata za nabyty majątek lub wynagrodzenie za wykonane usługi,
   - odpowiednie przepisy państwa, bądź jego dokumenty założycielskie wymagają, iż w przypadku jego likwidacji lub rozwiązania, majątek zostanie przekazany na rzecz podmiotu rządowego lub organizacji pożytku publicznego lub też przypadnie w udziale rządowi.


   Przez dochód Pasywny rozumie się:

   • przychody z dywidend i z udziałów w zyskach podmiotów prawnych,
   • przychody z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji,
   • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów, wierzytelności,
   • przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej w tym z tytułu zbycia tych praw
   • przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych

II. Aktywny NFE (aktywny podmioty niefinansowy) nie podlegający raportowaniu  

oznacza podmiot taki jak:

 •  

  Bank Centralny

  • oznacza instytucję określoną przez prawo lub wyznaczoną przez rząd jako centralny organ - inny niż rząd danego państwa - emitujący instrumenty przeznaczone do obiegu jako waluta, niezależnie czy instytucja ta jest w całości lub części własnością tego państwa. 

 •  

  Organizacja Międzynarodowa

  • oznacza organizację międzynarodową:

   • w skład której wchodzą głównie państwa,
   • która zawarła z danym państwem (np. z Polską) porozumienie w sprawie lokalizacji jej siedziby lub inne podobne porozumienie,
   • której dochód nie przynosi korzyści osobom prywatnym.

   Organizacją międzynarodową jest również podmiot, którego właścicielem jest organizacja międzynarodowa, o której mowa powyżej.

 •  

  Podmiot rządowy

  • oznacza:

   • rząd państwa,
   • jednostki terytorialne państwa,
   • podmioty będące własnością państwa lub jednostek terytorialnych państwa,
   • organy lub instytucje sprawujące władzę w państwie, o ile ich dochody netto są gromadzone na rachunku własnym lub innym rachunku danego państwa i nie przynoszą korzyści osobie prywatnej,
   • kontrolowany przez państwo podmiot, pod warunkiem, że:

   - jest własnością innego podmiotu rządowego i jest kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez ten podmiot rządowy,

   - dochody netto podmiotu gromadzone są na jego rachunku własnym lub na rachunkach innego podmiotu rządowego i nie przynoszą korzyści osobie prywatnej,

   - po rozwiązaniu podmiotu, aktywa powierzane są innemu podmiotowi rządowemu.

 •  

  Podmiot notowany na rynku giełdowym

  • oznacza podmiot, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych.

 •  

  Podmiot powiązany z podmiotem giełdowym

  • oznacza podmiot powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na rynku papierów wartościowych.

   III. Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy)

Oznacza niefinansowy podmiot, który nie jest aktywnym podmiotem niefinansowym.

   IV. Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy) - podmiot inwestujący niebędący instytucja finansową
   z państwa uczestniczącego

oznacza podmiot, który jest podmiotem inwestującym, niebędącym instytucją finansową z państwa uczestniczącegowięcej,którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowania aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym.

V. Instytucja finansowa  

rozumie się przez to następujące instytucje:

 •  

  Powierniczą

  • oznacza podmiot, którego istotną część działalności gospodarczej stanowi przechowywanie aktywów finansowych na rzecz innych osób, czyli taką działalność, z której przychody brutto stanowią co najmniej 20% przychodów brutto firmy w krótszym z następujących okresów:

   • w okresie trzech lat, kończącym się 31 grudnia lub ostatniego roku obrotowego (o ile nie są tożsame), poprzedzającego rok, w którym jest dokonywane ustalenie tego udziału,
   • w okresie istnienia tego podmiotu.
 •  

  Depozytową

  • oznacza podmiot, który przyjmuje depozyty w ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej, w tym bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku krajowego za granicą oraz oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową, oddział instytucji kredytowej, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

 •  

  Podmiot inwestujący

  • oznacza podmiot:

   • którego główna działalność (w ramach działalności gospodarczej) polega na wykonywaniu przynajmniej jednej z poniższych czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób:

   - obrót walutą,

   - obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi: walutowymi, na stopę procentową i indeksowanymi instrumentami pochodnymi,

   - obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami typu future,

   - zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów,

   - inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi w imieniu innych osób

   • lub którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowanie aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, pod warunkiem, że jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym.
 •  

  Zakład ubezpieczeń

  • oznacza:

   • krajowy zakład ubezpieczeń (wg. art.3 ust.1 pkt 18, ustawy z 11.09.2015r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
   • zagraniczny zakład ubezpieczeń (wg. art.3 ust.1 pkt.55 ustawy z 11.09.2015r), 

   które zawierają pieniężną umowę ubezpieczenia lub umowę renty, bądź są zobowiązane do dokonywania płatności z tytułu tych umów.

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych 

dotyczy klientów instytucjonalnych (firmowych) innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 

 •  

  klient - posiadacz rachunku, będący podatnikiem innego kraju niż Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

  • mBank przekaże następujący zakres danych klienta określonego jako osoba raportowana:

   • nazwa firmy,
   • aktualny adres siedziby firmy,
   • państwo/państwa rezydencji podatkowej,
   • numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN),
   • powód braku numeru TIN (w przypadku, gdy numer TIN nie został nadany)
   • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
   • suma sald na rachunkach finansowych wyrażona w USD, a ustalona na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty,
   • łączna kwota brutto odsetek wypłaconych lub uznanych na rachunku przez mBank.
 •  

  klient (pasywny NFE) posiadający osobę kontrolującą (beneficjenta rzezczywistego) będącą podatkiem innego kraju niż Polska niż Stany Zjednoczone Ameryki

  • mBank przekaże następujący zakres danych klienta określonego  jako osoba raportowana:

   • nazwa firmy,
   • aktualny adres siedziby firmy,
   • państwo/państwa rezydencji podatkowej
   • numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN),
   • powód braku numeru TIN (w przypadku, gdy numer TIN nie został nadany),
   • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
   • suma sald na rachunkach finansowych wyrażona w USD, a ustalona na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty,
   • łączna kwota brutto odsetek wypłaconych lub uznanych na rachunku przez mBank.
   • dane osoby kontrolującej (beneficjenta rzeczywistego):

   - imię (imiona) i nazwisko,

   - data i miejsce (w tym państwo) urodzenia

   - aktualny adres zamieszkania,

   - państwo/państwa rezydencji podatkowej

   - numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN)

Sposób złożenia oświadczenia 

dotyczy klientów instytucjonalnych (firmowych) innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą


Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 • podczas wizyty w placówce (dotyczy wszystkich klientów),
 • telefonicznie na mLinii, składając wniosek o rachunek (dotyczy nowych klientów),
 • w serwisie transakcyjnym składając wniosek o rachunek (dotyczy nowych klientów).

 

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania. 
Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.