Beneficjent rzeczywisty

 •  

  Czym jest CRBR?

  • To prowadzony przez Ministra Finansów publiczny rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami - tzw. beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wszedł w życie 13 października 2019 r.

 •  

  Kogo obowiązuje wpis do CRBR?

  • Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wpisowi do CRBR podlegają:
   1) spółki jawne
   2) spółki komandytowe
   3) spółki komandytowo-akcyjne
   4) proste spółki akcyjne
   5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
   6) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
   a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
   b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
   7) spółki partnerskie;
   8) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
   9) spółki europejskie;
   10) spółdzielnie;
   11) spółdzielnie europejskie;
   12) stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
   13) fundacje.

 •  

  Jaki jest termin zgłoszeń?

  • Dla ww. nowych podmiotów, za wyjątkiem trustu, na wpis do rejestru CRBR masz 7 dni od dnia wpisu tych podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego.

   Jeśli chcesz zmienić informacje podane w zgłoszeniu do rejestru CRBR, obowiązuje Cię 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

 •  

  Jak zgłosisz dane?

  • Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.