Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Tarcza 2.0 Nowe świadczenia zwolnione spod egzekucji sądowej i administracyjnej:

  1. Świadczenia postojowe wypłacane przez ZUS
  2. Świadczenia opieki zdrowotnej wypłacane przez NFZ
  3. Środki wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju

 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Tarcza 4.0

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych.
  • Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
  • Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego