Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny.  Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest od 1 do 20.955.314 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł („Akcje Oferowane”) spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Oferta”). Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie około 85% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 15% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Spółka ustali po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu.

Komentarz specjalny DI BRE - Capital Park

 

Cena maksymalna

Cena Maksymalna po której są przyjmowane zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Iwestorów Indywidualnych wynosi 10,00 PLN.

Harmonogram oferty

 • 18 listopada 2013 r. Otwarcie Oferty Publicznej/Publikacja Prospektu
 • 21 listopada 2013 roku Otwarcie subskrypcji
 • 21-27 listopada 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 21-28 listopada 2013 r. (do godziny 16.00) Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 28 listopada 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach
 • 4 grudnia 2012 r. Zamknięcie subskrypcji
 • 4 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych przez GPW w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz zwrot nadpłat
 • 4 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 13 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym terminie. Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> CAPITALPARK

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z eMaklerem lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej równej 10,00 zł.
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 3.000.000 Akcji Oferowanych
 • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „Capital Park” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 14.11.2013r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółkiwww.capitalpark.pl , oraz na stronie internetowej Oferującego, tj. DI BRE Banku  S.A.: (www.dibre.pl) 

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://www.dibre.pl/ui-pub/site/informacje_z_rynku/nowe_emisje?offset=0&cid=417263 BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.