Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Elemental Holding S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.11.2013 roku. Prospekt emisyjny został opublikowany elektronicznie i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (www.elemental-holding.pl) oraz (ii) Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl)
Prospekt emisyjny

Informacje o spółce

Elemental Holding jest grupą kapitałową specjalizującą się w zarządzaniu spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi, w szczególności metalami nieżelaznymi. Głównymi segmentami rynku, na których działają spółki tworzące Elemental Holding, są: Recykling układów scalonych i drukowanych oraz przetwarzanie elektrośmieci Hurtowy handel metalami nieżelaznymi i recykling metali nieżelaznych Skup, transport oraz obrót surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych Obrót międzynarodowy metalami nieżelaznymi

Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest do 24.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł („Akcje Oferowane”) spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”) („Oferta”).

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Spółka ustali po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu.

Komentarz specjalny DI BRE - Elemental Holding

Cena maksymalna

Cena Maksymalna została ustalona na 2,94 zł

Harmonogram oferty

 • do26 listopada 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
 • 27 listopada 2013 roku Otwarcie subskrypcji
 • 27 listopada - 2 grudnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 27 listopada - 2 grudnia 2013 r. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • do godz. 8:00 w dniu 3 grudnia 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach
 • Do 7 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 18 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowania PDA oraz Akcji na rynku regulowanym GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> ELEMENTAL

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 25 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 5.000.000 Akcji Oferowanych
 • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „Elemental Holding” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 8.11.2013r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.elemental-holding.pl , oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, tj. DI BRE Banku S.A.: (www.dibre.pl).

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://www.dibre.pl/ui-pub/site/content?contentId=419254
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.