Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny / reklamowy.

Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Vistal Gdynia S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 05.12.2013 roku. Prospekt emisyjny został opublikowany elektronicznie i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (www.vistal.pl) oraz (ii) Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mDomMaklerski.pl)
Prospekt emisyjny


Informacje o spółce

Spółka jest wiodącym producentem konstrukcji stalowych, aktywnie działającym na rynku europejskim od 1991 r. Mając ponad 20 lat doświadczenia w realizacji konstrukcji stalowych dla przemysłu budowlanego, energetycznego, okrętowego i offshore realizuje kompleksowe prace w szerokim zakresie – od dokumentacji projektowej poprzez prefabrykację, antykorozję, transport oraz montaż w miejscu przeznaczenia.
Więcej informacji na stronie spółki: http://www.vistal.pl/

Komentarz specjalny mDomu Maklerskiego


Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest od 1 do 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł („Akcje Oferowane”) spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) („Oferta”). Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Spółka ustali po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu. W Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą wziąć udział osoby fizyczne – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

 

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie przekroczy Ceny Maksymalnej.
Cena Maksymalna wynosi 18 PLN.

Harmonogram oferty

 • 9 grudnia 2013 r. Otwarcie Oferty Publicznej/Publikacja Prospektu
 • 12 grudnia 2013 r. Otwarcie subskrypcji
 • 12-17 grudnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 17 grudnia 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach do 23 grudnia 2013 r. Zamknięcie subskrypcji
 • 20 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych przez system GPW w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • Do 24 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 7-8 stycznia 2014 r. lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse-->"Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> VISTAL.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMaklera. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej równej 18,00 zł.
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, pojedynczy zapis musi opiewać na 1 Akcję Oferowaną, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 800.000 Akcji Oferowanych
 • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „Vistal Gdynia” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 05.12.2013r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany 05.12.2013r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.vistal.pl, oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Domu Maklerskiego mBanku S.A.: (www.mdm.pl).
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie http://www.vistal.pl/oferta-publiczna/prospekt-emisyjny/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.